Café Royal gebruikt cookies om u een optimale service te kunnen bieden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies. Raadpleeg ons privacyverklaring voor meer informatie.

Café Royal deelnamevoorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan wedstrijden, prijsvragen en verlotingen

DDE HIERNA GENOEMDE DEELNAMEVOORWAARDEN LIGGEN TEN GRONDSLAG AAN DE DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN, PRIJSVRAGEN, VERLOTINGEN EN HET KOSTELOOS BETREKKEN VAN GOEDEREN (O.A. PROEFSETS) – HIERNA TE NOEMEN “ACTIE” – BIJ CAFÉ ROYAL.

DEELNEMERS DIENEN TEN MINSTE 18 JAAR OUD TE ZIJN. 

VOOR IN NEDERLAND WONENDE DEELNEMERS GELDEN ONDERHAVIGE DEELNAMEVOORWAARDEN. EEN GEDEGEN KENNISNAME IS NOODZAKELIJK, AANGEZIEN DEELNAME AAN EEN “ACTIE” ACCEPTATIE BETEKENT VAN ONDERHAVIGE DEELNAMEVOORWAARDEN. DEELNAME IS NIET MOGELIJK INDIEN DEZE DEELNAMEVOORWAARDEN NIET WORDEN GEACCEPTEERD.

Algemene voorwaarden voor deelname

1. Organisator van de “actie” 

Organisator van de “actie” is

Delica AG
Hafenstrasse 120
4127 Birsfelden
Zwitserland

Tel.: +41 800 00 32 00 23
E-mail: info@cafe-royal.com

Ondernemingsnummer: CH-280.3.914.380-8
Bedrijfsidentificatienummer: CHE-107.856.327
Btw-nummer: 111 989

2. Recht op deelname

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van de reclamebureaus Serviceplan Suisse AG en Plan.Net Suisse AG en de medewerkers van de organisator van de wedstrijd, alsmede hun gezinsleden. Daarnaast zijn van deelname uitgesloten wedstrijdverenigingen, geautomatiseerde diensten en overige geprofessionaliseerde/beroepsmatige deelnemers.

Per persoon kan slechts eenmaal worden deelgenomen en uitsluitend met opgave van correcte gegevens. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers onder een pseudoniem, met een valse identiteit of met meerdere aanmeldingen van de “actie” uit te sluiten.

3. Geen aankoopverplichting

Deelname aan de “actie” verplicht niet tot de aankoop van producten. Op welke manier gratis kan worden deelgenomen, wordt in de aankondiging van de “actie” beschreven.

4. Toegang voor deelname

Deelname aan de “actie” is uitsluitend mogelijk via de website van Café Royal, www.cafe-royal.com. Om deel te kunnen nemen moeten de deelnemers via een eigen internetbrowser naar de website gaan.

5. Bepaling bij prijzen

De prijzen worden in opdracht van de organisator door een reclamebureau verstuurd. Exacte gegevens van de contactpersoon van het reclamebureau worden door de organisator tegelijk met de bekendmaking van de winst verstuurd.

Indien nodig, of bij gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen, behoudt de organisator zich het recht voor de prijzen geheel of gedeeltelijk te vervangen door een andere prijs (of andere prijzen) met dezelfde of een hogere waarde.

De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten en/of diensten. De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

6. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De organisator is niet aansprakelijk voor prijzen die de winnaar niet bereiken door gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen of door opgave van onjuiste gegevens door de deelnemers. De deelnemers zijn verplicht correcte gegevens te verstrekken.

De organisator is niet aansprakelijk voor het gebruik van alle niet tot de organisator behorende netwerken, computers, materialen of programma’s of het niet functioneren van deze factoren, waardoor de inzending of de aflevering van de deelname of de bezorging van de prijs zouden kunnen worden beperkt of vertraagd.

De organisator en aan hem gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor:

a) het opschorten of annuleren van de wedstrijd op grond van gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen;

b) wijziging, aanbieding of gebruik van de prijs door derden;

c) elke handeling of overtreding van een externe leverancier.

Bovendien is aansprakelijkheid in het algemeen uitgesloten voor alle gebeurtenissen buiten de aan de organisator toe te rekenen omstandigheden.

7. Vervallen van de prijs

Kan een winnaar zijn prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst nemen, dan komt de winst te vervallen. Bovendien vervalt de winst ook wanneer de prijs niet binnen 3 maanden na de trekking bij de winnaar kan worden bezorgd of indien binnen deze termijn geen contact met de winnaar kan worden opgenomen.

8. Fraude bij deelname

Fraude, het gebruik van een fictieve naam of de naam van een derde evenals alle valse, onleesbare, ongeldige of onvolledige gegevens op het deelnameformulier en elke overtreding van de onderhavige deelnamevoorwaarden leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer aan de “actie”.

9. Geen beroep mogelijk

Tegen de uitslag kan niet in beroep worden gegaan. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd, alleen met de winnaars.

10. Gebruik van gegevens

De organisator gebruikt de persoonlijke gegevens van de deelnemers uitsluitend voor het doel en de afhandeling van de “actie”, evenals voor commerciële communicatie in het kader van de door de deelnemers verleende toestemming.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de opslag, filtering, toegang, verwerking en doorgifte van gegevens aan derde partners van de organisator, evenals met het gebruik door de organisator van de in het kader van deelname aan de actie verstrekte gegevens voor de genoemde doeleinden. Om zijn recht op inzage, correctie en bezwaar te doen gelden dient de deelnemer de organisator hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

De organisator heeft het recht (maar niet de plicht) om de naam van de winnaar van de eerste prijs in geanonimiseerde vorm (bijvoorbeeld Marijke D. uit Nijmegen) en een beschrijving (inclusief foto) van de winnaar in het kader van de actie te vermelden op de website en de Facebookpagina van Café Royal.

11. Annulering, wijziging of opschorting van de “actie”

De organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanpassingen door te voeren en om, met name in geval van overmacht, sluiting/opheffing van websites/apps, manipulatie door derden/deelnemers, technische gebreken of indien sprake is van overige gewichtige redenen, de wedstrijd te onderbreken, te annuleren of voortijdig te beëindigen.

12. Toepasselijk recht

Op de “actie” en eventueel hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende rechtsgeschillen of bezwaren is het Zwitsers recht van toepassing. Door deel te nemen aanvaardt de deelnemer de exclusieve bevoegdheid van de Zwitserse jurisdictie voor de uit de wedstrijd voortvloeiende of hiermee verbonden rechtsgeschillen of bezwaren.

13. Afwijkende bepalingen

Uitzonderingen op een of meerdere punten in genoemde deelnamevoorwaarden zijn in het kader van bepaalde “acties” mogelijk wanneer zij als zodanig uitdrukkelijk in de beschrijving van de desbetreffende “actie” worden genoemd.

Op dit moment lopende “acties”

Wedstrijd "Freeze it"

1. Verloop van de prijsvraag

Hierna wordt overal de mannelijke vorm gebruikt; deelnemers en winnaars kunnen uiteraard zowel mannen als vrouwen zijn.

Het doel van dit spel is om een van drie Café Royal tegoedbonnen ter waarde van elk 17 euro (3.) te winnen. De deelnemer krijgt in een Facebook-bericht de opdracht binnen een GIF ijsblokjes te 'vangen' met een glas, hier een screenshot van te maken en dit in het opmerkingengedeelte onder het bericht te plaatsen. Aan het einde van de prijsvraag (4.) krijgen de drie via loting bepaalde winnaars die de opdracht correct hebben uitgevoerd, bericht van Café Royal (5.). Deelnemen kan op https://www.facebook.com/caferoyal

2. Deelnamevoorwaarden

Elke deelnemer kan aan de prijsvraag deelnemen door met het screenshot (1.) een opmerking te plaatsen bij het Facebook-bericht. Indien aan alle voorwaarden binnen de duur van de prijsvraag (4.) is voldaan, ontstaat het recht op deelname aan de verloting. Door deel te nemen verklaren deelnemers dat ze de deelnamevoorwaarden hebben gelezen en ermee akkoord gaan. Er hoeven geen persoonlijke gegevens te worden verstrekt.

3. Beschrijving van de prijzen

Onder alle deelnemers worden in totaal drie tegoedbonnen ter waarde van elk 17 euro verloot. Deze tegoedbon kan worden gebruikt voor alle producten in het online assortiment op www.cafe-royal.com. De winnaars krijgen bericht via de Private Messenger op Facebook en ontvangen de prijs in de vorm van een tegoedboncode die in de online-shop kan worden ingewisseld. De tegoedboncode is alleen geldig voor het eigen land en moet binnen twee maanden t/m 2 juli 2018 worden ingewisseld. Contante uitbetaling is niet mogelijk. Wanneer een winnaar de tegoedbon inwisselt voor een bestelling met een inkoopwaarde van minder dan 17 euro, komt de rest van het bedrag te vervallen.

4. Duur van de prijsvraag

De prijsvraag begint op 30 juni 2018 om 10:00 uur (MET) en eindigt op 3 juli 2018 om 24:00 uur (MET).

5. Kennisgeving aan de winnaars

De trekking van de winnaars en de kennisgeving vindt plaats één dag na het einde van de actie, op 4 juli 2018. De winnaars krijgen bericht via de Private Messenger op Facebook en ontvangen de prijs direct per link met een tegoedboncode.

6. Overige bepalingen

Tegen de verwerking of het gebruik van gegevens voor bovengenoemde doeleinden kan bij aanvaarding van de prijs bezwaar worden gemaakt bij de verantwoordelijke organisatie, Delica AG, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland.

Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Delica AG, Café Royal Onlinewedstrijd, Postfach, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland

Wedstrijd "6 years Café Royal"

1. Verloop van de prijsvraag

Hierna wordt overal de mannelijke vorm gebruikt; deelnemers en winnaars kunnen uiteraard zowel mannen als vrouwen zijn.

Doel van de prijsvraag is om een van de drie Café Royal-verjaardagspakketten (3.) te winnen. De deelnemer krijgt in een Facebook-bericht de opdracht om zijn mooiste Café Royal-koffiemoment te delen. Aan het einde van de prijsvraag (4.) krijgen de drie winnaars bericht van Café Royal (5.).

Deelnemen kan op https://www.facebook.com/caferoyal.

2. Deelnamevoorwaarden

Elke deelnemer kan aan de prijsvraag deelnemen door een opmerking te plaatsen bij het Facebook-bericht. Indien aan alle voorwaarden binnen de duur van de prijsvraag (4.) is voldaan, ontstaat het recht op deelname aan de verloting. Door deel te nemen verklaren deelnemers dat ze de deelnamevoorwaarden hebben gelezen en ermee akkoord gaan. Er hoeven geen persoonlijke gegevens te worden verstrekt.

3. Beschrijving van de prijzen

Onder alle deelnemers wordt drie keer een Café Royal-verjaardagspakket verloot. Elk pakket bevat zes verpakkingen Café Royal Cappuccino. De winnaars krijgen bericht via de Private Messenger op Facebook en ontvangen het prijzenpakket in de vorm van een tegoedbon die in de online-shop kan worden ingewisseld. De tegoedbon is alleen geldig voor het eigen land en moet binnen twee maanden t/m 04 -08-2018 worden ingewisseld.

4. Duur van de prijsvraag

De prijsvraag begint op 29-05-2018 om 10:00 uur (MET) en eindigt op 02-06-2018 om 24:00 uur (MET).

5. Kennisgeving aan de winnaars

De trekking van de winnaars en de kennisgeving vindt plaats twee dagen na het einde van de actie, op 04-06-2018. De winnaars krijgen bericht via de Private Messenger op Facebook en ontvangen de prijs direct via een link met een individuele tegoedboncode, die alle producten van het beschreven verjaardagspakket (3.) bevat.

6. Overige bepalingen

Tegen de verwerking of het gebruik van gegevens voor bovengenoemde doeleinden kan bij aanvaarding van de prijs bezwaar worden gemaakt bij de verantwoordelijke organisatie, Delica AG, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland.

De weg van rechte is uitgesloten.

Delica AG, Café Royal Onlinewedstrijd, Postfach, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland

Wedstrijd The Flying Dutch

1. Verloop van de prijsvraag

Hierna wordt overal de mannelijke vorm gebruikt; deelnemers en winnaars kunnen uiteraard zowel mannen als vrouwen zijn.

Doel van de prijsvraag is om festivaltickets voor The Flying Dutch in Eindhoven (3.) te winnen. De deelnemer moet hiervoor de wedstrijdmodule (via Spread) op onze website gebruiken en zijn correcte gegevens invoeren. De wedstrijdmodule is een virtueel kraslot. De deelnemer ziet meteen of en wat hij gewonnen heeft.

De prijsvraag is onderverdeeld in drie periodes:

- Eerste periode: 12-5-2018 - 14-5-2018

- Tweede periode: 19-5-2018 - 21-5-2018

- Derde periode: 26-5-2018 - 28-5-2018

De prijsvraagperiodes worden op onze Facebook-pagina, via Instagram Promoted Post en op onze website aangekondigd. Na elke prijsvraagperiode krijgen de winnaars binnen een vastgestelde termijn van Café Royal bericht (5.).

Deelname is binnen de prijsvraagperiodes gratis mogelijk op https://nl.cafe-royal.com/contest/royal-drop

2. Deelnamevoorwaarden

Elke deelnemer kan door de wedstrijdmodule volledig te gebruiken (1.) per prijsvraagperiode één keer aan de prijsvraag deelnemen. Indien aan alle voorwaarden binnen de duur van de prijsvraag (4.) is voldaan, ontstaat het recht op deelname aan de verloting. Door deel te nemen verklaren deelnemers dat ze de deelnamevoorwaarden hebben gelezen en ermee akkoord gaan. Voornaam, achternaam en e-mailadres moeten volledig en correct worden ingevoerd om de winnaars de eTickets te kunnen toesturen. De deelnemers kunnen als ze dit willen hun telefoonnummer en informatie over hun koffiesysteem invoeren.

3. Beschrijving van de prijzen

Onder alle deelnemers worden in totaal 140 eTickets voor het The Flying Dutch-festival in Eindhoven verloot, dat op 2 juni 2018 plaatsvindt. De verloting vindt plaats in drie prijsvraagperiodes (1.). Binnen de prijsvraagperiodes worden de 140 eTickets als volgt verloot:

- Eerste periode: 30 x 3 eTickets (in totaal 90 eTickets)

- Tweede periode: 20 x 2 eTickets (in totaal 40 eTickets)

- Derde periode: 5 x 2 eTickets (in totaal 10 eTickets)

Alle eTickets geven recht op toegang tot het The Flying Dutch-festival in Eindhoven op 2 juni 2018. Alle eventuele reis- en accommodatiekosten zijn voor rekening van de winnaars. De winnaars moeten er zelf voor zorgen dat ze hun eTickets naar het festival meenemen.

Alle deelnemers die geen eTicket winnen, ontvangen van ons een troostprijs. Deze troostprijs bestaat uit een tegoedbon van € 6 en gratis bezorging bij een bestelling vanaf € 30. De tegoedbon is een code die kan worden toegepast op het gehele online assortiment op www.cafe-royal.com, met uitzondering van onze Office Pads en accessoires. De tegoedbon is alleen geldig voor het eigen land en moet binnen twee maanden t/m 15-7-2018 (eerste periode) / 22-7-2018 (tweede periode) / 29-7-2018 (derde periode) worden ingewisseld. Contante uitbetaling is niet mogelijk.

4. Duur van de wedstrijd

De prijsvraagperiodes bestrijken de periode van 12-5-2018 (09:00 uur CET) t/m 28-5-2018 (00:00 uur CET).

De exacte duur van de afzonderlijke periodes is:

- Eerste periode: 12-5-2018 (09:00 uur CET) - 14-5-2018 (00:00 uur CET)

- Tweede periode: 19-5-2018 (09:00 uur CET) - 21-5-2018 (00:00 uur CET)

- Derde periode: 26-5-2018 (09:00 uur CET) - 28-5-2018 (00:00 uur CET)

5. Kennisgeving aan de winnaars

De trekking van de winnaars vindt direct in de wedstrijdmodule plaats (1.). Als het e-mailadres correct is ingevoerd, ontvangt de winnaar bovendien een e-mailbevestiging met informatie over wanneer de eTickets worden toegestuurd.

Wanneer de eTickets worden toegestuurd, is afhankelijk van de prijsvraagperiode:

- Eerste periode: de eTickets worden uiterlijk op 21-5-2018 (00:00 uur CET) via e-mail toegestuurd

- Tweede periode: de eTickets worden uiterlijk op 28-5-2018 (00:00 uur CET) via e-mail toegestuurd

- Derde periode: de eTickets worden uiterlijk op 31-5-2018 (00:00 uur CET) via e-mail toegestuurd

Bij vragen kunnen de deelnemers een e-mail sturen naar het volgende adres: info@cafe-royal.com

De winnaars van de troostprijs (3.) ontvangen hun tegoedboncode direct in de wedstrijdmodule (1.) en via e-mail.

6. Overige bepalingen

De verwerking of het gebruik van de gegevens vindt uitsluitend plaats om de winnaars op de hoogte te brengen, en deze gegevens worden alleen voor marketingdoeleinden gebruikt wanneer de deelnemer uitdrukkelijk en vrijwillig heeft aangegeven dit te willen door het actief inschakelen van het selectievakje in de spread/prijsvraagtool (dit selectievakje is niet automatisch ingeschakeld). De deelnemer moet bovendien via een selectievakje actief akkoord gaan met de privacybe palingen van Café Royal.

Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Delica AG, Café Royal Onlinewedstrijd, Postfach, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland

Wedstrijd “Bucket List”

1. Verloop van de wedstrijd

Hierna wordt overal de mannelijke vorm gebruikt; deelnemers en winnaars kunnen uiteraard zowel mannen als vrouwen zijn.

Het doel van dit spel is om een van drie Café Royal tegoedbonnen ter waarde van elk € 20,00 (3.) te winnen. De deelnemer wordt in een Facebook-post gevraagd, welke wens van zijn 'bucketlist' hij dit jaar nog wil vervullen. Aan het einde van de wedstrijd (4.) krijgen de drie winnaars bericht van Café Royal (5.). Deelname kan gratis plaatsvinden op https://www.facebook.com/caferoyal.

2. Deelnamevoorwaarden

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd door in een reactie antwoord te geven op de vraag. Indien aan alle voorwaarden binnen de duur van de wedstrijd (4.) is voldaan, ontstaat het recht op deelname aan de verloting van het prijz (3.). Door deel te nemen verklaren deelnemers dat ze de deelnamevoorwaarden hebben gelezen en ermee akkoord gaan. Er hoeven geen persoonlijke gegevens te worden verstrekt.

3. Beschrijving van de prijzen

Onder alle deelnemers worden in totaal drie tegoedbonnen ter waarde van elk € 20,00 verloot. Zo'n tegoedbon kan worden gebruikt voor alle producten in het online-assortiment onder www.cafe-royal.com. De winnaars krijgen bericht via de Private Messenger op Facebook en ontvangen de prijs in de vorm van een tegoedbon die in de online-shop kan worden ingewisseld. De tegoedbon is alleen geldig voor het eigen land en moet binnen twee maanden t/m 08-07-2018 worden ingewisseld. Contante uitbetaling is niet mogelijk. Wanneer een winnaar de tegoedbon inwisselt voor een bestelling met een inkoopwaarde van minder dan € 20,00, komt de rest van het bedrag te vervallen.

4. Duur van de wedstrijd

De wedstrijd begint op 05.05.2018 om 10:00 uur (MET) en eindigt op 07.05.2018 om 24.00 uur (MET).

5. Kennisgeving aan de winnaars

De trekking van de winnaar en de kennisgeving vindt plaats daags na het einde van de actie, op 08.05.2018. De winnaars krijgen bericht via de Private Messenger op Facebook en ontvangen de prijs direct per link met een tegoedboncode.

6. Overige bepalingen

Tegen de verwerking of het gebruik van gegevens voor bovengenoemde doeleinden kan bij aanvaarding van de prijs bezwaar worden gemaakt bij de verantwoordelijke organisatie, Delica AG, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Delica AG, Café Royal Onlinewedstrijd, Postfach, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland

Verlopen “acties”

Wedstrijd “Center yourself”

1. Verloop van de wedstrijd

Hierna wordt overal de mannelijke vorm gebruikt; deelnemers en winnaars kunnen uiteraard zowel mannen als vrouwen zijn.

Het doel van dit spel is om één van drie Café Royal Relax Packs (3.) te winnen. De deelnemer wordt in een Facebook-post gevraagd hoe hij erin slaagt om in het dagelijkse leven weer in evenwicht te komen. Aan het einde van de wedstrijd (4.) worden de drie winnaars door Café Royal geïnformeerd (5.).

Deelname kan gratis plaatsvinden op https://www.facebook.com/caferoyal.

2. Deelnamevoorwaarden

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd door in een reactie antwoord te geven op de vraag. Indien aan alle voorwaarden binnen de duur van de wedstrijd (4.) is voldaan, ontstaat het recht op deelname aan de verloting van het prijz (3.). Door deel te nemen verklaren deelnemers dat ze de deelnamevoorwaarden hebben gelezen en ermee akkoord gaan. Er hoeven geen persoonlijke gegevens te worden verstrekt.

3. Beschrijving van de prijzen

Onder alle deelnemers wordt drie keer één Café Royal Relax Pack verloot. Ieder pakket bevat twee pakken La Laguna Espresso en de complete Fair & Organic Edition, bestaande uit de soorten Owemba, Espresso en Lungo. De winnaars worden via de Private Messenger op Facebook geïnformeerd en ontvangen het prijzenpakket in de vorm van een tegoedbon die in de onlineshop kan worden ingewisseld. De tegoedboncode is alleen geldig voor het eigen land en moet binnen twee maanden – tot uiterlijk 04-06-2018 – worden ingewisseld.

4. Duur van de wedstrijd

De wedstrijd begint op 28.03.2018 om 10:00 uur (MET) en eindigt op 03.04.2018 om 24.00 uur (MET).

5. Kennisgeving aan de winnaars

De trekking van de winnaar en de kennisgeving vindt plaats daags na het einde van de actie, op 04.04.2018. De winnaar wordt via Private Messenger op Facebook over zijn prijs geïnformeerd en hij ontvangt het pakket via een link met zijn persoonlijke tegoedboncode, die alle producten in het genoemde pakket (3.) bevat.

6. Overige bepalingen

Tegen de verwerking of het gebruik van gegevens voor bovengenoemde doeleinden kan bij aanvaarding van de prijs bezwaar worden gemaakt bij de verantwoordelijke organisatie, Delica AG, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Delica AG, Café Royal Onlinewedstrijd, Postfach, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland

Wedstrijd “Morning Booster”

1. Verloop van de wedstrijd

Hierna wordt overal de mannelijke vorm gebruikt; deelnemers en winnaars kunnen uiteraard zowel mannen als vrouwen zijn.

Doel van de wedstrijd is om een van de drie Café Royal Espresso Doppio-pakketten (3.) te winnen. De deelnemer wordt in een Facebook-post gevraagd of hij een tip heeft tegen morgenmoeheid. Aan het einde van de wedstrijd (4.) krijgen de drie winnaars met de wakkerste antwoorden bericht van Café Royal (5.). Deelname kan gratis plaatsvinden op https://www.facebook.com/caferoyal.

2. Deelnamevoorwaarden

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd door in een reactie antwoord te geven op de vraag. Indien aan alle voorwaarden binnen de duur van de wedstrijd (4.) is voldaan, ontstaat het recht op deelname aan de verloting van het Doppio Espresso-pakket. Door deel te nemen verklaren deelnemers dat ze de deelnamevoorwaarden hebben gelezen en ermee akkoord gaan. Er hoeven geen persoonlijke gegevens te worden verstrekt.

3. Beschrijving van de prijzen

Onder alle deelnemers verloten wij driemaal een pakket Café Royal Espresso Doppio. Elk pakket bevat viermaal de soort Café Royal Doppio Espresso.

De winnaars worden via Facebook Private Messenger geïnformeerd en ontvangen het prijzenpakket in de vorm van een tegoedboncode die in de webwinkel kan worden ingewisseld. De tegoedboncode is uitsluitend geldig in het eigen land en moet binnen twee kalendermaanden, uiterlijk op 06.05.2018, worden ingewisseld.

4. Duur van de wedstrijd

De wedstrijd begint op 01.03.2018 om 10:00 uur (MET) en eindigt op 06.03.2018 om 24.00 uur (MET).

5. Kennisgeving aan de winnaars

De trekking van de winnaar en de kennisgeving vindt plaats daags na het einde van de actie, op 07.03.2018. De winnaar wordt via Private Messenger op Facebook over zijn prijs geïnformeerd en hij ontvangt het pakket via een link met zijn persoonlijke tegoedboncode, die alle producten in het genoemde pakket (3.) bevat.

6. Overige bepalingen

Tegen de verwerking of het gebruik van gegevens voor bovengenoemde doeleinden kan bij aanvaarding van de prijs bezwaar worden gemaakt bij de verantwoordelijke organisatie, Delica AG, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Delica AG, Café Royal Onlinewedstrijd, Postfach, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland

Wedstrijd “I´m off”

1. Verloop van de wedstrijd

Hierna wordt overal de mannelijke vorm gebruikt; deelnemers en winnaars kunnen uiteraard zowel mannen als vrouwen zijn.

Doel van het spel is om een van de drie Café Royal Single Origin-pakketten (3.) te winnen. De deelnemer wordt in een Facebook-post gevraagd welk voorwerp hij op reis niet kan missen. Na afloop van de wedstrijd (4.) ontvangen de drie deelnemers met de interessantste antwoorden bericht van Café Royal (5.). Deelname kan gratis plaatsvinden op https://www.facebook.com/caferoyal.

2. Deelnamevoorwaarden

Iedereen kan deelnemen aan de wedstrijd door in een reactie antwoord te geven op de vraag. Indien aan alle voorwaarden binnen de duur van de wedstrijd (4.) is voldaan, ontstaat het recht op deelname aan de verloting van het Single Origin-pakket. Door deel te nemen verklaren deelnemers dat ze de deelnamevoorwaarden hebben gelezen en ermee akkoord gaan. Er hoeven geen persoonlijke gegevens te worden verstrekt.

3. Beschrijving van de prijzen

Onder alle deelnemers wordt drie keer een Café Royal Single Origin-pakket verloot. Elk pakket bestaat uit het complete assortiment Single Origin Edition, namelijk de vier soorten Colombia, India, Ehtiopia en Guatemala.

De winnaars worden via Facebook Private Messenger geïnformeerd en ontvangen het prijzenpakket in de vorm van een tegoedboncode die in de webwinkel kan worden ingewisseld. De tegoedboncode is uitsluitend geldig in het eigen land en moet binnen twee kalendermaanden, uiterlijk op 06.04.2018, worden ingewisseld.

4. Duur van de wedstrijd

De wedstrijd begint op 03.02.2018 om 10:00 uur (MET) en eindigt op 06.02.2018 om 24.00 uur (MET).

5. Kennisgeving aan de winnaars

De trekking van de winnaar en de kennisgeving vindt plaats daags na het einde van de actie, op 07.02.2018. De winnaar wordt via Private Messenger op Facebook over zijn prijs geïnformeerd en hij ontvangt het pakket via een link met zijn persoonlijke tegoedboncode, die alle producten in het genoemde pakket (3.) bevat.

6. Overige bepalingen

Tegen de verwerking of het gebruik van gegevens voor bovengenoemde doeleinden kan bij aanvaarding van de prijs bezwaar worden gemaakt bij de verantwoordelijke organisatie, Delica AG, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Delica AG, Café Royal Onlinewedstrijd, Postfach, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland

Wedstrijd “Your guess against stress”

1. Verloop van de wedstrijd

Hierna wordt overal de mannelijke vorm gebruikt; deelnemers en winnaars kunnen uiteraard zowel mannen als vrouwen zijn. Ruim een week voor kerst gaat Café Royal op Facebook van start met de wedstrijd “Your guess against stress”. Doel van het spel is om een van de drie Café Royal-feestdagenpakketten (3.) te winnen – in ruil voor een tip. Deelnemers wordt in een Facebook-post gevraagd hun beste ontspanningstechniek in aanloop naar de feestdagen bekend te maken. Na afloop van de wedstrijd (4.) ontvangen de drie deelnemers met de ontspannendste tip bericht van Café Royal (5.). Deelname kan gratis plaatsvinden op https://www.facebook.com/caferoyal.

 

2. Deelnamevoorwaarden

Elke deelnemer kan door het beantwoorden van de vraag “Wat is je beste ontspanningstechniek in aanloop naar de feestdagen?” aan de wedstrijd deelnemen. Indien aan alle voorwaarden binnen de duur van de wedstrijd (4.) is voldaan, ontstaat het recht op deelname aan de verloting van het feestdagenpakket. Door deel te nemen verklaren deelnemers dat ze de deelnamevoorwaarden hebben gelezen en ermee akkoord gaan. Er hoeven geen persoonlijke gegevens te worden verstrekt.

 

3. Beschrijving van de prijzen

Onder alle deelnemers wordt drie keer een Café Royal-feestdagenpakket verloot. Elk pakket bevat het complete assortiment Flavoured Editions, bestaande uit vier verschillende soorten koffie voor het Nespresso®*-systeem.

De winnaars worden via Facebook Private Messenger geïnformeerd en ontvangen het prijzenpakket in de vorm van een tegoedboncode die in de webwinkel kan worden ingewisseld. De tegoedboncode is uitsluitend geldig in het eigen land en moet binnen twee kalendermaanden, uiterlijk op 31 januari 2018, worden ingewisseld.

 

4. Duur van de wedstrijd

De wedstrijd begint op 15 december 2017 om 09:00 uur (MET) en eindigt op 17 december 2017 om 24.00 uur (MET).

 

5. Kennisgeving aan de winnaars

De trekking van de winnaar en de kennisgeving vindt plaats daags na het einde van de actie, op 18 december 2017. De winnaar wordt via Private Messenger op Facebook over zijn prijs geïnformeerd en hij ontvangt het pakket via een link met zijn persoonlijke tegoedboncode, die alle producten in het genoemde pakket (3.) bevat.

 

6. Overige bepalingen

Tegen de verwerking of het gebruik van gegevens voor bovengenoemde doeleinden kan bij aanvaarding van de prijs bezwaar worden gemaakt bij de verantwoordelijke organisatie, Delica AG, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland.

Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Delica AG, Café Royal Onlinewedstrijd, Postfach, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland

Wedstrijd “Find and collect the codes”

Deze actie vervangt met ingang van 8 mei 2017 om 15.00 uur (CET) de lopende actie “Agent’s Choice II”. Alle deelnemers aan de lopende actie ontvangen op 8 mei 2017 per e-mail bericht over de wijziging en de uitbreiding van de actie, evenals over de verlenging van de duur van de actie. Deelname aan de verloting van de bij die actie behorende prijs, kaarten voor het concert van Robbie Williams in het desbetreffende land, blijft van kracht. De huidige deelnemers hebben daarom per e-mail 2 nieuwe actiecodes ontvangen, waarmee ze nogmaals kunnen deelnemen, ook aan de nieuwe verlotingen.

 

Hierna wordt overal de mannelijke vorm gebruikt; deelnemers en winnaars kunnen uiteraard zowel mannen als vrouwen zijn.

Bovendien wordt hierna onderscheid gemaakt tussen codes en vipcodes. De voorwaarden voor de vipcodes worden aan het einde van de actieomschrijving beschreven.

 

1. Doel van de wedstrijd

• Het doel van het spel is om met codes aan de verloting van diverse prijzen deel te nemen.

• Een code geeft recht op deelname aan de verloting van de hoofdprijs “reis naar Australië” en aan de verloting van een optionele en door de deelnemer te kiezen extra prijs, zolang deze beschikbaar is.

• Bij de extra prijs gaat het ofwel (i) om kaarten voor een concert van Robbie Williams als onderdeel van de tournee “The Heavy Entertainment Show” 2017 in het land waar de actie wordt gehouden of (ii) om een stedentrip voor 2 personen naar Londen, Parijs, Berlijn, Wenen of Zürich, inclusief 2 kaarten voor het concert van Robbie Williams als onderdeel van de tournee “The Heavy Entertainment Show” 2017 in de desbetreffende stad.

• Een nadere omschrijving van de prijzen is te vinden onder punt 3.

 

2. Deelnamevoorwaarden

• Elke deelnemer kan meerdere keren met verschillende codes deelnemen. Elke code kan door de deelnemer echter slechts eenmaal worden gebuikt om deel te nemen aan de wedstrijd. Eén code kan door meerdere deelnemers worden gebruikt (share a code with a friend).

• Een code moet op de actiepagina www.cafe-royal.com/code worden ingevoerd. Om te kunnen deelnemen en de gewenste prijs te kunnen kiezen zijn een gebruikersprofiel (opgave van het volledige adres) op www.cafe-royal.com en instemming met de deelnamevoorwaarden noodzakelijk.

• Na goedkeuring van de code kan de deelnemer per gebruikte code een extra prijs kiezen. Per code neemt de deelnemer bovendien automatisch deel aan de verloting van de hoofdprijs “reis naar Australië”. De deelnemer kan zijn deelname aan de wedstrijd ook zonder keuze van een extra prijs beëindigen, waarmee de gebruikte code komt te vervallen.

• Codes kunnen op verschillende locaties worden verkregen:

o Op diverse pagina’s van de website www.cafe-royal.com

o In de nieuwsbrief van Café Royal (aanmelden kan op www.cafe-royal.com)

o In Facebook-content van Café Royal op https://www.facebook.com/caferoyal en op de Facebookpagina’s van het desbetreffende land

o In Instagram-content van Café Royal op https://www.instagram.com/caferoyal_international of https://www.instagram.com/caferoyal_france

o In online en offline reclamemiddelen van Café Royal

o Aan de binnenzijde van de verpakkingen van de koffie “Café Royal Limited Edition Agent’s Choice Espresso No. 1/No. 2”, tegen betaling verkrijgbaar in de webwinkel van Café Royal en in de detailhandel

o Codes kunnen ook kosteloos worden aangevraagd.

o Meer informatie hierover is te vinden aan het einde van deze actieomschrijving.

 

3. Beschrijving van de prijzen

Extra prijs concertkaarten:

• Onder de deelnemers uit Nederland die als extra prijs concertkaarten hebben gekozen, worden 80 concertkaarten (per winnaar 2 kaarten) verloot voor het volgende concert in de tournee “The Heavy Entertainment Show” van Robbie Williams:

Goffertpark Nijmegen 4 juli 2017

 

Extra prijs stedentrips:

• Uit alle deelnemers uit het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Nederland, Duitsland, Oostenrijk of Zwitserland die met een geldige code voor een van de stedentrips hebben deelgenomen wordt per stedentrip voor al deze landen samen telkens één winnaar gekozen.

• De organisatie van de reizen is in handen van TMC Reisen, Nelkenweg 15, Grosskarolinenfeld, Duitsland.

• De winnaar en zijn reisgenoot zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van eventueel geldende douanebepalingen (visum enz.).

• Indien de beschreven diensten om redenen van overmacht (“force majeure”) of terroristische activiteiten niet worden geleverd, komen zij te vervallen zonder dat hiervoor een vergoeding wordt gegeven. Indien het concert van Robbie Williams om welke reden dan ook wordt verplaatst of geannuleerd, heeft de winnaar geen aanspraak op een vergoeding van de reis.

• Door deel te nemen verplicht de deelnemer zich ertoe om, indien hij een prijs wint, enkele beelden en een bijbehorende beschrijving van de gewonnen stedentrip en de “Royal Moments” per e-mail te sturen aan Café Royal via info@cafe-royal.com. De winnaar moet daarbij bevestigen dat hij beschikt over alle beeldrechten van de toegezonden beelden en geen inbreuk maakt op iemands persoonlijke levenssfeer. Indien deze beelden worden gepubliceerd via de website of de social media-kanalen van Café Royal, ontvangen de winnaars voor alle beelden een tegoedbon ter waarde van EUR 100,– die kan worden ingewisseld in de webwinkel op www.cafe-royal.com. Delica behoudt zich het recht voor te beslissen over het gebruik van de beelden.

Stedentrip Londen: heenreis 22 juni 2017/terugreis 25 juni 2017

o 2 vluchten in economyclass incl. belastingen en kosten vanaf een luchthaven in het land van de winnaar naar Londen en terug

o 3 overnachtingen met ontbijt in hotel Grange Tower Bridge Hotel*****

o Privétransfer vanaf/naar de luchthaven in Londen

o Speedboottour (duur 75 minuten) op de Theems

o EUR 250,– zakgeld

o 1 travelcard voor 1 dag voor de reis naar/vanaf het concert voor 2 personen

o 2 reguliere concertkaarten voor het concert van Robbie Williams tijdens de tournee “The Heavy Entertainment Show” in het Queen Elizabeth Olympic Park Stadium in Londen op 23 juni 1017

 

Stedentrip Parijs: heenreis 29 juni 2017/terugreis 2 juli 2017

o 2 vluchten in economyclass incl. belastingen en kosten vanaf een luchthaven in het land van de winnaar naar Parijs en terug

o Privétransfer vanaf/naar de luchthaven Charles de Gaulle in Parijs

o 3 overnachtingen met ontbijt in Hotel Beauchamps**** Champs Elysées

o Entree catacomben van Parijs zonder in de rij te staan

o Bezoek aan het programma “Belle Epoque” in de Moulin Rouge, bestaande uit de voorstelling “Féerie” en een diner

o EUR 250,– zakgeld, waarvan de city tax/toeristenbelasting ter plaatse moet worden betaald

o 2 reguliere concertkaarten voor het concert van Robbie Williams tijdens de tournee “The Heavy Entertainment Show” in het Stade de France in Parijs op 1 juli 2017

o Transfer van en naar het concert van Robbie Williams in het Stade de France

 

Stedentrip Berlijn: heenreis 23 juli 2017/terugreis 26 juli 2017

o 2 vluchten in economyclass incl. belastingen en kosten vanaf een luchthaven in het land van de winnaar naar Berlijn en terug

o Privétransfer vanaf/naar een van de twee luchthavens in Berlijn

o 3 overnachtingen met ontbijt in Hotel Titanic***** Gendarmenmarkt

o 1 diner voor 2 personen bij de sterrenkok van de Berlinale, Tim Raue, bekend van de film “Chef’s Table”

o Stadswandeling onder leiding van een gids met een bezoek aan de televisietoren, beklimming van de Französischer Dom en de Rijksdag, en een bezoek aan Konnopke’s Imbiß voor een legendarische curryworst. Aansluitend vindt een bezoek plaats aan het zwembad “Badeschiff”, incl. entree en één consumptie per persoon (2 consumpties).

o Helikoptervlucht van ca. 45 minuten boven Berlijn. Indien de vlucht door weersomstandigheden niet kan plaatsvinden, ontvangt de winnaar een tegoedbon voor 2 personen die één jaar geldig is.

o EUR 250,– zakgeld

o 2 reguliere concertkaarten voor het concert van Robbie Williams tijdens de tournee “The Heavy Entertainment Show” in de Waldbühne in Berlijn op 25 juli 2017

o Berlin Welcome Card voor gebruik van het openbaar vervoer voor 2 personen gedurende 48 uur

 

Stedentrip Wenen: heenreis 25 augustus 2017/terugreis 27 augustus 2017

o 2 vluchten in economyclass incl. belastingen en kosten vanaf een luchthaven in het land van de winnaar naar Wenen en terug

o Privétransfer vanaf/naar de luchthaven in Wenen

o 2 overnachtingen in een Gartensuite met ontbijt in designhotel Das Triest*****

o Privédiner bij kaarslicht in het Weense reuzenrad

o 2 uur durende hotrod-rondrit door Wenen

o EUR 250,– zakgeld

o 2 dagen gratis gebruik van het openbaar vervoer met de WienCard, onder meer voor vervoer van en naar het concert.

o 2 reguliere concertkaarten voor het concert van Robbie Williams tijdens de tournee “The Heavy Entertainment Show” in het Ernst Happel Stadion in Wenen op 26 augustus 2017

 

Stedentrip Zürich: heenreis 1 september 2017/terugreis 3 september 2017

o 2 vluchten in economyclass incl. belastingen en kosten vanaf een luchthaven in het land van de winnaar naar Zürich en terug

o Transfer vanaf/naar de luchthaven van Zürich

o 2 overnachtingen met ontbijt in Hotel Ambassador à L’Opéra****

o 1 fles champagne met aperitiefhapjes in Hotel Ambassador à L’Opéra****

o Helikoptervlucht van ca. 30 minuten boven Zürich en omgeving met bij mooi weer zicht op de Zwitserse Alpen. Indien de vlucht door weersomstandigheden niet kan plaatsvinden, ontvangt de winnaar een tegoedbon voor 2 personen die één jaar geldig is.

o EUR 250,– zakgeld

o 2 reguliere concertkaarten voor het concert van Robbie Williams tijdens de tournee “The Heavy Entertainment Show” in het Letzigrundstadion in Zürich op 2 september 2017

o Zürich Card voor 2 personen voor het gebruik van het openbaar vervoer gedurende 24 uur

 

Hoofdprijs reis naar Australië:

• Onder de deelnemers uit Nederland wordt een reis naar Australië voor 2 personen verloot.

• Aanvang van de reis naar keuze van de winnaar, uiterlijk tot 30 november 2018 (uiterlijke terugreisdatum).

o De organisatie van de reizen is in handen van reisorganisator TMC Reisen, Nelkenweg 15, Großkarolinenfeld, Duitsland

o 2 vluchten in economyclass incl. belastingen en kosten vanaf een luchthaven in Nederland naar Australië en terug

o Minimaal 13 overnachtingen in diverse hotels in Australië, waarvan minimaal een in het QT Hotel in Melbourne en een in de Silky Oaks Lodge in Mossman (of gelijkwaardig op basis van beschikbaarheid).

o Maaltijden zijn niet bij de prijs inbegrepen

o De reisregio’s zijn Melbourne, Sydney en Cairns

o Minimaal één adventure event zoals opgenomen in de catalogus van de reisorganisator

o De prijs omvat minimaal 2 binnenlandse vluchten incl. belastingen en kosten

o Transfers van de luchthavens naar de hotels en terug

o Inbegrepen bij de prijs is een huurauto in de regio Cairns gedurende minimaal 3 dagen

• De winnaar en zijn reisgenoot zijn zelf verantwoordelijk voor naleving van eventueel geldende douanebepalingen (visum enz.).

• Indien Robbie Williams zijn tournee “The Heavy Entertainment Show” 2017 in Australië voortzet en er een concert plaatsvindt in de periode van de reis, ontvangt de winnaar van de reis naar Australië twee reguliere concertkaarten.

• Indien de reis om persoonlijke redenen geen doorgang kan vinden, dan kan hij worden verschoven indien de vluchten nog niet zijn geboekt. Indien de vluchten al zijn geboekt vervalt de reis, zonder dat hiervoor een vergoeding wordt gegeven.

• Indien de beschreven diensten om redenen van overmacht (“force majeure”) of terroristische activiteiten niet worden geleverd, komen zij te vervallen zonder dat hiervoor een vergoeding wordt gegeven. Indien het concert van Robbie Williams om welke reden dan ook wordt verplaatst of geannuleerd, heeft de winnaar geen aanspraak op een vergoeding van de reis.

• De winnaars van de reis naar Australië verplichten zich om enkele beelden en een bijbehorende beschrijving van hun reis en de “Royal Moments” per e-mail te sturen aan Café Royal. De winnaar moet daarbij bevestigen dat hij beschikt over de beeldrechten van alle toegezonden beelden en geen inbreuk maakt op iemands persoonlijke levenssfeer. Indien deze beelden worden gepubliceerd via de website of de social media-kanalen van Café Royal, ontvangen de winnaars voor alle beelden een tegoedbon, geldig in de webwinkel op www.cafe-royal.com, ter waarde van EUR 100,–. Delica behoudt zich het recht voor te beslissen over het gebruik van de beelden.

• Naast het genoemde gebruik van gegevens (zie artikel 10) gaat de deelnemer ermee akkoord dat in het kader van de uitreiking van de hoofdprijs beeld- en videomateriaal wordt gegenereerd dat in een periode van 5 jaar na ontvangst van het beeld- en videomateriaal door de organisator voor PR-doeleinden en voor online media kan worden ingezet.

 

4. Duur van de wedstrijd

De wedstrijd begint op 8 mei 2017 om 15.00 uur (MET) en eindigt afhankelijk van de prijs:

Extra prijzen:

• Concertkaarten voor de tournee “The Heavy Entertainment Show” 2017 van Robbie Williams:

Goffertpark Nijmegen 4 juni 2017, 23.59 uur (MET)

 

Stedentrips:

Londen 28 mei 2017, 23.59 uur (MET)

Parijs 4 juni 2017, 23.59 uur (MET)

Berlijn 2 juli 2017, 23.59 uur (MET)

Wenen 27 juli 2017, 23.59 uur (MET)

Zürich 10 augustus 2017, 23.59 uur (MET)

Hoofdprijs (reis naar Australië): 17 september 2017, 23.59 uur (MET).

 

5. Trekking en kennisgeving aan de winnaars

• De trekking van de winnaar en de bijbehorende informatieverstrekking vindt voor alle prijzen plaats in de kalenderweek volgend op de sluitingsdatum van de wedstrijd.

 

Extra prijs concertkaarten:

 

• Winnaars van de extra prijs “concertkaarten” worden in de kalenderweek volgend op de sluitingsdatum van de wedstrijd per e-mail geïnformeerd. De kaarten worden hun per TNT toegestuurd.

• Indien een concert om welke reden dan ook wordt afgelast, heeft de winnaar geen aanspraak op een vergoeding.

 

Extra prijs stedentrips:

 

• Winnaars van de extra prijs “stedentrip” worden op de kalenderdag volgend op de sluitingsdatum van de wedstrijd via e-mail geïnformeerd. De winnaars moeten hun bereidheid om de prijs te aanvaarden binnen 72 uur na verzending van het e-mailbericht bevestigen. Zodra met de winnaars contact is opgenomen en zij per e-mail hebben verklaard de prijs te aanvaarden, ontvangen zij per e-mail of per post alle nadere informatie over de organisatie van de reis en de inhoud van de prijs. Het communicatiemiddel wordt bepaald nadat het contact is gelegd.

 

Indien binnen de genoemde 72 uur geen contact kan worden gelegd en de winnaar eveneens niet per e-mail binnen deze 72 uur reageert, vervalt zijn prijs zonder dat hiervoor een vergoeding wordt gegeven en wordt een nieuwe winnaar getrokken.

Vervolgens herhaalt deze procedure zich eenmaal. Indien na de tweede trekking en binnen 48 uur geen reactie van de als tweede getrokken winnaar is ontvangen, komt de prijs te vervallen zonder dat hiervoor een vergoeding wordt gegeven en wordt geen verdere winnaar getrokken. Artikel 7 van de algemene voorwaarden blijft van kracht.

 

Hoofdprijs reis naar Australië:

• De winnaars van de hoofdprijs worden per e-mail geïnformeerd in de kalenderweek volgend op de sluitingsdatum van de wedstrijd. De winnaars moeten hun bereidheid om de prijs te aanvaarden binnen 7 kalenderdagen na verzending van het e-mailbericht bevestigen. Indien binnen 7 kalenderdagen geen contact kan worden opgenomen, wordt een nieuwe winnaar getrokken. Vervolgens herhaalt deze procedure zich eenmaal. Indien Café Royal/Delica AG na de tweede trekking en binnen 7 kalenderdagen geen reactie van de als tweede getrokken winnaar ontvangt, komt de prijs te vervallen zonder dat hiervoor een vergoeding wordt gegeven en wordt geen verdere winnaar getrokken. Artikel 7 van de algemene voorwaarden blijft van kracht.

 

6. Vipcodes

Daarnaast vindt een wedstrijd met “vipcodes” plaats.

• Het doel van het spel is om met een vipcode via loting een vippakket te winnen, incl. 2 kaarten voor een concert van Robbie Williams in de tournee “The Heavy Entertainment Show” tour 2017 in het land waar de actie plaatsvindt en waar de deelnemer woonachtig is.

• Alle deelnemers die meedingen naar de vipprijs nemen automatisch deel aan de verloting van de hierboven beschreven reis naar Australië.

• De vipcode kan per deelnemer slechts eenmaal worden ingezet.

• De vipcode is vanaf wk 23 verkrijgbaar bij Albert Heijn in Nederland via de website: www.ah.nl/caferoyal

 

• De wedstrijd voor de vipcode begint op 8 mei 2017 om 15.00 uur (MET) en eindigt op 14 juni 2017 om 23.59 uur (MET).

• De kennisgeving aan de winnaar van de vip-concertkaarten vindt plaats per e-mail in de kalenderweek volgend op de sluitingsdatum van de wedstrijd. De kaarten worden tegelijkertijd per post verzonden, zonder dat een reactie van de per e-mail in kennis gestelde winnaar wordt afgewacht.

• Indien een concert om welke reden dan ook wordt afgelast, heeft de winnaar van de vipkaarten geen aanspraak op een vergoeding.

 

7. Overige bepalingen

• Tegen de verwerking of het gebruik van gegevens voor bovengenoemde doeleinden kan bij aanvaarding van de prijs bezwaar worden gemaakt bij de verantwoordelijke organisatie, Delica AG, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland.

• Codes, uitgezonderd vipcodes, kunnen ook per e-mail of per post kosteloos worden aangevraagd. Portokosten of de elektronische kosten voor verzenden en ontvangen van een e-mailbericht worden door niet door Café Royal of Delica AG vergoed. Per natuurlijke persoon kan slechts één aanvraag per keer worden gedaan. Een volgende aanvraag kan pas na ontvangst van de code plaatsvinden. Voor het verzenden van de code is om administratieve redenen een periode nodig van maximaal 3 werkdagen na ontvangst van de aanvraag, zowel elektronisch (e-mail) als per post. Hiertegen kan niet in beroep worden gegaan.

Aanvragen kunnen worden gestuurd naar online@delica.ch of per post naar

Delica AG, Café Royal Online Wettbewerb, Postfach, Hafenstrasse 120, CH-4127 Birsfelden, Zwitserland

 

Wedstrijd “Agent’s Choice II”

Deze actie is niet meer geldig en is met ingang van 8 mei 2017 vervangen door bovengenoemde actie “Find and collect the codes”.

Doel van het spel is om in de buurt te komen van de geheim agent van goede smaak. Hiervoor heeft een persoon die deel wil nemen een deelnamecode nodig. Deze code bevindt zich op de verpakking van de Café Royal Limited Edition “Agent’s Choice Espresso No. 2”, aan de binnenzijde van het deksel. Daarnaast kan de code worden verkregen via de Facebookpagina van Café Royal en via de Café Royal nieuwsbrief. Bovendien kan elke gebruiker de code ook via de website genereren.

Om aan de verloting te kunnen deelnemen moet de gebruiker een dergelijke deelnamecode invoeren op de actiepagina. Na goedkeuring wordt de gebruiker naar een bevestigingspagina geleid, waar hij via een formulier kan deelnemen aan de verloting.

Voor deelname aan de verloting dient uitdrukkelijk het hiervoor bestemde formulier te worden gebruikt en volledig te worden ingevuld met de gevraagde gegevens van de gebruiker.

De wedstrijd begint op 20 februari 2017.

De wedstrijd eindigt op 4 juni 2017 om 23.59 uur (GMT).

De trekking van de winnende deelnemers en het informeren van de winnaars gebeurt in de eerstvolgende kalenderweek na de sluitingsdatum van de wedstrijd. De prijzen worden verloot onder de deelnemers die binnen de looptijd van de wedstrijd een geldige deelnamecode hebben ingevoerd en het deelnameformulier juist en volledig hebben ingevuld.

Gerechtigd tot deelname zijn alle personen die een per code eenmalig te gebruiken code uit een verpakking van de Café Royal Limited Edition “Agent’s Choice Espresso No. 2” of een per code meermaals te gebruiken code hebben gebruikt.

Uit alle deelnemers worden 40 winnaars getrokken. Deze personen hebben het recht de prijs in ontvangst te nemen.

Elke deelnemer maakt kans op 2 van 80 regular tickets voor een concert van de “Heavy Entertainment Show Tour” van Robbie Williams. De prijs heeft een waarde van EUR 187.–. Het concert vindt op 4 juli 2017 in Nijmegen plaats.

De winnaars ontvangen uitsluitend per e-mail bericht.

Indien de winnaar niet uiterlijk 3 weken voor de concertdatum in kennis kan worden gesteld, vervalt de prijs zonder dat hiervoor een vergoeding wordt verstrekt. De tickets worden binnen 5-8 werkdagen na ontvangst van het adres van de winnaar verzonden.

Naast het genoemde gebruik van gegevens (zie artikel 10) gaat de deelnemer ermee akkoord dat in het kader van de uitreiking van de hoofdprijs beeld- en videomateriaal wordt gegenereerd dat door de organisator voor PR-doeleinden en voor online media kan worden ingezet.