Café Royal gebruikt cookies om u een optimale service te kunnen bieden. Door gebruik te maken van deze website gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Café Royal deelnamevoorwaarden

Voorwaarden voor deelname aan wedstrijden, prijsvragen en verlotingen

DDE HIERNA GENOEMDE DEELNAMEVOORWAARDEN LIGGEN TEN GRONDSLAG AAN DE DEELNAME AAN WEDSTRIJDEN, PRIJSVRAGEN, VERLOTINGEN EN HET KOSTELOOS BETREKKEN VAN GOEDEREN (O.A. PROEFSETS) – HIERNA TE NOEMEN “ACTIE” – BIJ CAFÉ ROYAL.

DEELNEMERS DIENEN TEN MINSTE 18 JAAR OUD TE ZIJN. 

VOOR IN NEDERLAND WONENDE DEELNEMERS GELDEN ONDERHAVIGE DEELNAMEVOORWAARDEN. EEN GEDEGEN KENNISNAME IS NOODZAKELIJK, AANGEZIEN DEELNAME AAN EEN “ACTIE” ACCEPTATIE BETEKENT VAN ONDERHAVIGE DEELNAMEVOORWAARDEN. DEELNAME IS NIET MOGELIJK INDIEN DEZE DEELNAMEVOORWAARDEN NIET WORDEN GEACCEPTEERD.

Algemene voorwaarden voor deelname

1. Organisator van de “actie” 

Organisator van de “actie” is

Delica AG
Hafenstrasse 120
4127 Birsfelden
Zwitserland

Tel.: +41 800 00 32 00 23
E-mail: info@cafe-royal.com

Ondernemingsnummer: CH-280.3.914.380-8
Bedrijfsidentificatienummer: CHE-107.856.327
Btw-nummer: 111 989

2. Recht op deelname

Deelname aan de wedstrijd is mogelijk voor alle natuurlijke personen van 18 jaar en ouder, woonachtig in Nederland. Van deelname uitgesloten zijn de medewerkers van de reclamebureaus Serviceplan Suisse AG en Plan.Net Suisse AG en de medewerkers van de organisator van de wedstrijd, alsmede hun gezinsleden. Daarnaast zijn van deelname uitgesloten wedstrijdverenigingen, geautomatiseerde diensten en overige geprofessionaliseerde/beroepsmatige deelnemers.

Per persoon kan slechts eenmaal worden deelgenomen en uitsluitend met opgave van correcte gegevens. De organisator behoudt zich het recht voor om deelnemers onder een pseudoniem, met een valse identiteit of met meerdere aanmeldingen van de “actie” uit te sluiten.

3. Geen aankoopverplichting

Deelname aan de “actie” verplicht niet tot de aankoop van producten. Op welke manier gratis kan worden deelgenomen, wordt in de aankondiging van de “actie” beschreven.

4. Toegang voor deelname

Deelname aan de “actie” is uitsluitend mogelijk via de website van Café Royal, www.cafe-royal.com. Om deel te kunnen nemen moeten de deelnemers via een eigen internetbrowser naar de website gaan.

5. Bepaling bij prijzen

De prijzen worden in opdracht van de organisator door een reclamebureau verstuurd. Exacte gegevens van de contactpersoon van het reclamebureau worden door de organisator tegelijk met de bekendmaking van de winst verstuurd.

Indien nodig, of bij gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen, behoudt de organisator zich het recht voor de prijzen geheel of gedeeltelijk te vervangen door een andere prijs (of andere prijzen) met dezelfde of een hogere waarde.

De prijs is niet inwisselbaar voor geld of voor andere producten en/of diensten. De prijs is niet overdraagbaar aan derden.

6. Aansprakelijkheidsuitsluiting

De organisator is niet aansprakelijk voor prijzen die de winnaar niet bereiken door gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen of door opgave van onjuiste gegevens door de deelnemers. De deelnemers zijn verplicht correcte gegevens te verstrekken.

De organisator is niet aansprakelijk voor het gebruik van alle niet tot de organisator behorende netwerken, computers, materialen of programma’s of het niet functioneren van deze factoren, waardoor de inzending of de aflevering van de deelname of de bezorging van de prijs zouden kunnen worden beperkt of vertraagd.

De organisator en aan hem gelieerde ondernemingen zijn niet aansprakelijk voor:

a) het opschorten of annuleren van de wedstrijd op grond van gebeurtenissen die buiten de invloedssfeer van de organisator liggen;

b) wijziging, aanbieding of gebruik van de prijs door derden;

c) elke handeling of overtreding van een externe leverancier.

Bovendien is aansprakelijkheid in het algemeen uitgesloten voor alle gebeurtenissen buiten de aan de organisator toe te rekenen omstandigheden.

7. Vervallen van de prijs

Kan een winnaar zijn prijs om welke reden dan ook niet in ontvangst nemen, dan komt de winst te vervallen. Bovendien vervalt de winst ook wanneer de prijs niet binnen 3 maanden na de trekking bij de winnaar kan worden bezorgd of indien binnen deze termijn geen contact met de winnaar kan worden opgenomen.

8. Fraude bij deelname

Fraude, het gebruik van een fictieve naam of de naam van een derde evenals alle valse, onleesbare, ongeldige of onvolledige gegevens op het deelnameformulier en elke overtreding van de onderhavige deelnamevoorwaarden leiden tot onmiddellijke uitsluiting van de deelnemer aan de “actie”.

9. Geen beroep mogelijk

Tegen de uitslag kan niet in beroep worden gegaan. Over de wedstrijd wordt niet gecorrespondeerd, alleen met de winnaars.

10. Gebruik van gegevens

De organisator gebruikt de persoonlijke gegevens van de deelnemers uitsluitend voor het doel en de afhandeling van de “actie”, evenals voor commerciële communicatie in het kader van de door de deelnemers verleende toestemming.

Door deel te nemen aan deze wedstrijd verklaren de deelnemers zich akkoord met de opslag, filtering, toegang, verwerking en doorgifte van gegevens aan derde partners van de organisator, evenals met het gebruik door de organisator van de in het kader van deelname aan de actie verstrekte gegevens voor de genoemde doeleinden. Om zijn recht op inzage, correctie en bezwaar te doen gelden dient de deelnemer de organisator hiervan schriftelijk in kennis te stellen.

De organisator heeft het recht (maar niet de plicht) om de naam van de winnaar van de eerste prijs in geanonimiseerde vorm (bijvoorbeeld Marijke D. uit Nijmegen) en een beschrijving (inclusief foto) van de winnaar in het kader van de actie te vermelden op de website en de Facebookpagina van Café Royal.

11. Annulering, wijziging of opschorting van de “actie”

De organisator behoudt zich het recht voor om te allen tijde aanpassingen door te voeren en om, met name in geval van overmacht, sluiting/opheffing van websites/apps, manipulatie door derden/deelnemers, technische gebreken of indien sprake is van overige gewichtige redenen, de wedstrijd te onderbreken, te annuleren of voortijdig te beëindigen.

12. Toepasselijk recht

Op de “actie” en eventueel hieruit voortvloeiende of hiermee verband houdende rechtsgeschillen of bezwaren is het Zwitsers recht van toepassing. Door deel te nemen aanvaardt de deelnemer de exclusieve bevoegdheid van de Zwitserse jurisdictie voor de uit de wedstrijd voortvloeiende of hiermee verbonden rechtsgeschillen of bezwaren.

13. Afwijkende bepalingen

Uitzonderingen op een of meerdere punten in genoemde deelnamevoorwaarden zijn in het kader van bepaalde “acties” mogelijk wanneer zij als zodanig uitdrukkelijk in de beschrijving van de desbetreffende “actie” worden genoemd.

Op dit moment lopende “acties”

Wedstrijd “Agent’s Choice II”

Doel van het spel is om in de buurt te komen van de geheim agent van goede smaak. Hiervoor heeft een persoon die deel wil nemen een deelnamecode nodig. Deze code bevindt zich op de verpakking van de Café Royal Limited Edition “Agent’s Choice Espresso No. 2”, aan de binnenzijde van het deksel. Daarnaast kan de code worden verkregen via de Facebookpagina van Café Royal en via de Café Royal nieuwsbrief. Bovendien kan elke gebruiker de code ook via de website genereren.

Om aan de verloting te kunnen deelnemen moet de gebruiker een dergelijke deelnamecode invoeren op de actiepagina. Na goedkeuring wordt de gebruiker naar een bevestigingspagina geleid, waar hij via een formulier kan deelnemen aan de verloting.

Voor deelname aan de verloting dient uitdrukkelijk het hiervoor bestemde formulier te worden gebruikt en volledig te worden ingevuld met de gevraagde gegevens van de gebruiker.

De wedstrijd begint op 20 februari 2017.

De wedstrijd eindigt op 4 juni 2017 om 23.59 uur (GMT).

De trekking van de winnende deelnemers en het informeren van de winnaars gebeurt in de eerstvolgende kalenderweek na de sluitingsdatum van de wedstrijd. De prijzen worden verloot onder de deelnemers die binnen de looptijd van de wedstrijd een geldige deelnamecode hebben ingevoerd en het deelnameformulier juist en volledig hebben ingevuld.

Gerechtigd tot deelname zijn alle personen die een per code eenmalig te gebruiken code uit een verpakking van de Café Royal Limited Edition “Agent’s Choice Espresso No. 2” of een per code meermaals te gebruiken code hebben gebruikt.

Uit alle deelnemers worden 40 winnaars getrokken. Deze personen hebben het recht de prijs in ontvangst te nemen.

Elke deelnemer maakt kans op 2 van 80 regular tickets voor een concert van de “Heavy Entertainment Show Tour” van Robbie Williams. De prijs heeft een waarde van EUR 187.–. Het concert vindt op 4 juli 2017 in Nijmegen plaats.

De winnaars ontvangen uitsluitend per e-mail bericht.

Indien de winnaar niet uiterlijk 3 weken voor de concertdatum in kennis kan worden gesteld, vervalt de prijs zonder dat hiervoor een vergoeding wordt verstrekt. De tickets worden binnen 5-8 werkdagen na ontvangst van het adres van de winnaar verzonden.

Naast het genoemde gebruik van gegevens (zie artikel 10) gaat de deelnemer ermee akkoord dat in het kader van de uitreiking van de hoofdprijs beeld- en videomateriaal wordt gegenereerd dat door de organisator voor PR-doeleinden en voor online media kan worden ingezet.